Družina in vzgoja otrok

Družina in vzgoja otrok danes.

Družina in vzgoja otrok sta dve pomembni področji, ki sta žal danes prevečkrat postavljeni v ozadje. Družina je enota človeške družbe, ki predstavlja sobivanje, sodelovanje in reprodukcijo. V različnih kulturah obstajajo različne oblike le teh. Razlikujejo se po obliki in velikosti. V današnjih časih večina prevladuje oblika, ki jo imenujemo demokratična družina, v kateri prevladujejo demokratični načini delovanja in vzgoje. In še vedno imajo družine veliko vlogo primarne socializacije gledano iz stališča vzgoje otrok v zgodnjem otroštvu. Prav tako imajo velik vpliv na razvoj družbene kulture in pri strukturiranju osebnosti posameznikov.

 

Demokratična družina po načelih enakopravnosti.

Demokratične družine posvečajo svoj čas in namen skupnemu iskanju rešitev. Posamezniki v njej se ravnajo po načelih enakopravnosti in vzajemnosti. Pravice in odgovornosti se izvajajo po principih medsebojnega sodelovanja. V demokratičnih družinah se pri vzgoji otrok upošteva in izvaja zgolj utemeljena avtoriteta nad mlajšimi posamezniki, ki je potrebna za njihovo zdravo rast in perspektiven razvoj. Take enote so načeloma primerno družbeno integrirane. Demokratične družine so prevladujoča oblika v današnjem svetu, kjer prevladuje brezpogojna ljubezen in otrok je prav tako kot ostali enakopraven člen. Enakopravnost je skupna točka vseh členov ob upoštevanju nivoja zmožnosti vsakega posameznika.

 

Demokratična načela in demokratični vzgojni stil.

V demokratičnih oblikah družine starši utemeljujejo svojo avtoriteto ob spoštovanju temeljnih človekovih pravic. Skratka rdeča nit so znana in določena demokratična načela in temu prilagojen je sam vzgojni stil. Poudarek pri tovrstni vzgoji je tudi vzgoja za odgovornost posameznika. Enakopravni odnosi, medsebojno spoštljivo dogovarjanje in pomaganje je sodobna oblika družine, ki je povsem primerna glede na stoletje v katerem živimo. Vsem nam ponuja enake možnosti, kljub hierarhiji, ki v njej vlada. Posamezna enota predstavlja, abstraktno povedano, ljudstvo s svojimi predstavniki vladanja za skupno dobro in zdravo obliko obstajanja za vse. Pomembna vrednota, ki je poudarjena je družina z delovanjem po principih svobode.

 

Družina včasih in danes.

Zgodovinsko gledano nazaj so se oblike družin nenehno spreminjale. Poimenovane so glede na način kako znotraj posamezne enote rešujejo težave oziramo kako se spoprijemajo odzivanja na različne življenjske situacije. Tako poznamo poleg demokratičnih še avtoritarne in permisivne oblike. Od teh treh oblik se demokratična oblika najbolj približa humanemu in dostojnemu ravnanju do posameznikov ter celovitemu harmoničnemu življenju vseh členov od najmlajših do najstarejših.

 

Vsi smo del nečesa izjemnega.Komentarji so izklopljeni.

Call Now Button